Všeobecné obchodní podmínky služby BandMarket.cz


Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby BandMarket.cz – UMĚLEC, vyhlášené níže uvedeného dne (dále jen „VOP Umělec“) upravují používání webových stránek BandMarket.cz (dále jen „Stránky“) a prostřednictvím Stránek provozované služby s názvem BandMarket.cz (dále jen „Služba“).


2. Provozovatelem Služby je společnost Gigmakers s.r.o, se sídlem Sicherova 1670/9, 19800 Praha 9, IČ: 06397662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 281480 (dále jen „Společnost“).


3. Služba představuje online platformu pro angažmá hudební skupiny či jednotlivce (dále jen „Umělec“) pro hudební vystoupení na akci (dále jen „Akce“) pořádané uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“), a to na základě smlouvy o uměleckém vystoupení (tj. smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu).


4. Ke vzniku a uzavření smlouvy o zprostředkování mezi Společností a Umělcem (dále jen „Smlouva o zprostředkování“) dochází okamžikem schválení registrace Umělce Společností na Stránkách, v rámci které Umělec musí projevit svůj souhlas s těmito VOP Umělec a oznámením tohoto schválení Umělci. Společnost a Umělec se společně označují též jako „smluvní strany“ či pouze „strany“. Společnost nevstupuje do smluvního vztahu s Uživateli, avšak Umělce ve vztahu s Uživateli zastupuje, uzavírá za Umělce s Uživatelem Smlouvu o vystoupení, s čímž Umělec bez ohledu na postavení Společnosti jakožto smluvní strany Smlouvy o zprostředkování výslovně souhlasí.


Předmět Smlouvy o zprostředkování, popis Služby

5. Společnost se Smlouvou o zprostředkování zavazuje zprostředkovat Umělci příležitost uzavírat s Uživateli smlouvy o uměleckém vystoupení (tj. smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu) (tato vystoupení dále jen jako „Vystoupení“ a tato smlouva dále jen jako „Smlouva o Vystoupení“) a Umělec se zavazuje zaplatit Společnosti provizi.


6. Nedílnou součástí Smlouvy o Vystoupení jsou též Všeobecné obchodní podmínky služby BandMarket.cz - UŽIVATEL, (dále jen „VOP Uživatel“), vyhlášené Společností prostřednictvím Stránek, jejichž obsah je Umělci znám a s nimiž Umělec projevil v rámci registrace souhlas.


7. Umělec při registraci na Stránkách uvede zejména následující údaje:

  • umělecké jméno Umělce;
  • počet členů Umělce
  • charakteristika Umělce (hudební žánr, seznam repertoáru apod.);
  • cena za jednu hodinu Vystoupení Umělce;
  • požadavky Umělce na náhradu nákladů na dopravu Umělce na místo Vystoupení;
  • požadavky Umělce týkající se občerstvení při Vystoupení Umělce;
  • fotografie Umělce;
  • video záznamy vystoupení Umělce
  • audio záznamy vystoupení Umělce
  • další výše neuvedené požadavky Umělce týkající se vystoupení

8. Registrace Umělce na Stránkách podléhá schválení Společností. V případě schválení registrace Umělce Společností je Umělci umožněno prezentovat se v rámci Služby na Stránkách a nabízet Uživatelům Vystoupení na Akci, tj. uzavírat Smlouvy o Vystoupení zprostředkovávané Společností.


9. V případě, že si Uživatel vybere pro svoji Akci Vystoupení Umělce, Společnost odešle tuto poptávku Umělci k potvrzení/odmítnutí. Umělec je povinen Společnosti sdělit, zda je v termínu Akce Uživateli k dispozici a je tedy možné uzavřít Smlouvu o Vystoupení; toto je Umělec povinen Společnosti sdělit do 3 pracovních dní ode dne vyjádření zájmu Uživatele o Vystoupení Umělce.


10. Společnost neodpovídá za žádnou újmu vzniklou v důsledku jednání Uživatelů či Umělců (tj. např. za řádné a včasné provedení Vystoupení, za újmu způsobenou uvedením nepravdivých či zavádějících informací Umělcem apod.).


Práva a povinnosti Umělce

11. Umělec prohlašuje, že je řádně seznámen se zněním těchto VOP Umělec, VOP Uživatel a prohlašuje, že s uzavíráním Smluv o Vystoupení souhlasí.


12. Umělec tímto výslovně zmocňuje Společnost, jako svého přímého zástupce, k jednání s Uživateli týkajícímu se Vystoupení, k uzavírání Smluv o Vystoupení ve znění uvedeném ve VOP Uživatel, přičemž je však Společnost oprávněna k provádění drobných změn ve znění Smlouvy o Vystoupení, které nebudou mít vliv na charakter závazku Umělce a nebudou klást na Umělce nepřiměřené a nestandardní požadavky, a k inkasování ceny za Vystoupení. Umělec není oprávněn uzavřít Smlouvu o Vystoupení sám. Umělec je pouze oprávněn sjednávat s Uživatelem drobné odchylky od uzavřené Smlouvy o Vystoupení či její upřesnění mající provozní charakter.


13. Umělec je povinen uvést při své registraci pouze a výhradně pravdivé a úplné údaje a informace. Umělec je povinen nezatajit před Společností žádné informace, které by mohly být pro Uživatele významné ve vztahu k Vystoupení či Umělci anebo významné pro Společnost ve vztahu k uzavření Smlouvy o zprostředkování. Umělec je povinen uvést v rámci své registrace číslo bankovního účtu, kterého je majitelem a ke kterému má plné dispoziční právo.


14. Umělec tímto poskytuje Společnosti nevýhradní neomezenou licenci k užití všech předmětů ochrany práva duševního vlastnictví poskytnutých Umělcem Společnosti podle těchto VOP Umělec, a to k jejich užití jejich sdělováním veřejnosti na Stránkách v rámci prezentace Umělce v rámci Služby.


15. Výhradně Umělec je odpovědný za splnění Smlouvy o Vystoupení uzavřené mezi Umělcem a Uživatelem, tj. Umělec je odpovědný za řádné a včasné provedení Vystoupení. Umělec se zavazuje vyžádat si od Uživatele potvrzení o řádném provedení Vystoupení, jak je uvedeno ve VOP Uživatel.


16. Umělec je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální po celou dobu trvání Smlouvy o zprostředkování.


17. Umělec je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prokázat vlastnictví bankovního účtu, bude-li tak podle uvedeného zákona třeba. Pokud Společnost bude mít jakékoli důvodné pochybnosti o osobě skutečného majitele účtu, nebo podezření z využití bankovního účtu k financování terorismu nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebo odmítne-li se Umělec podrobit identifikaci, Společnost zruší registraci Umělce, tj. odstoupí od Smlouvy o zprostředkování, k čemuž je Společnost oprávněna kdykoli a i bez udání důvodu.


Cena a platební podmínky

18. Cena za Vystoupení bude Uživatelem splatná na účet Společnosti, jakožto zástupce Umělce. Je-li to relevantní, datem zdanitelného plnění pro účely DPH se rozumí den připsání uhrazené částky na účet Společnosti.


19. Uživatelem uhrazená cena za Vystoupení bude až do jejího vyplacení Umělci uschována na účtu Společnosti, jakožto prostého správce ceny za Vystoupení náležející Umělci jakožto beneficientovi.


20. Společnost je dále zmocněna vystavovat za Umělce daňové doklady v rozsahu nutném k naplnění účelu Smlouvy o Vystoupení a Smlouvy o zprostředkování, tj. zejména v případech, kdy si takový doklad vyžádá Uživatel.


21. Společnost bude informovat Umělce o úhradě ceny Vystoupení Uživatelem.


22. Společností inkasovaná cena za Vystoupení bude převedena na účet Umělce do 5 dnů ode dne úspěšné (řádné a včasné) realizace Vystoupení.


23. K ceně účtované Umělcem Uživateli (jak je uvedena Umělcem v rámci registrace na Stránkách bude připočtena provize Společnosti ve výši 15 % (+ DPH ve výši podle aktuálně účinných právních předpisů, je-li to relevantní), která bude obsažena v celkové ceně za Vystoupení, kterou Uživatel hradí Umělci dle Smlouvy o Vystoupení, vždy však provize v minimální výši 1 000 Kč (+ DPH ve výši podle aktuálně účinných právních předpisů, je-li to relevantní) za jedno Vystoupení.


24. Bude-li Umělec povinen na základě Smlouvy o Vystoupení uhradit Uživateli nějakou smluvní pokutu, je Společnost tímto Umělcem výslovně oprávněna tuto smluvní pokutu za Umělce Uživateli uhradit, a to z prostředků složených Uživatelem na účet Společnosti jakožto cena za Vystoupení. Za úhradu jakýchkoli smluvních pokut či náhrady škody, k níž může být Umělec povinen, však Společnost za žádných okolností neodpovídá.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

25. Subjekt údajů (tj. Umělec, je-li fyzickou osobou) poskytuje Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje sám poskytne (zpravidla jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefon, u Umělce dále např. datum narození, příp. identifikační číslo a daňové identifikační číslo). Tyto údaje je Společnost oprávněna zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito VOP; každé jednání Umělce v rámci Služby (změna registrovaných údajů, uzavření Smlouvy o Vystoupení) obnovuje tuto lhůtu od počátku. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa subjektu údajů lze předat jinému správci údajů, pouze však za účelem nabízení obchodu a služeb, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.


26. Subjekt údajů má na základě své písemné žádosti právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu, kontrolu či změnu svých osobních údajů a právo žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) v případě, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou osobního a soukromého života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Subjekt údajů se může se svým podnětem obracet přímo na Společnost a v případě, že Společnost nevyhoví jeho žádosti dle předchozí věty, na orgán veřejného dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů). Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti subjektu údajů vymazat z databáze. Vznikne-li při zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, má subjekt údajů právo uplatňovat nárok podle občanského zákoníku.


27. Subjekt údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti; je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu při zasílání obchodních sdělení Společnosti. Společnost může přenechat údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa jinému správci za účelem nabídky zboží a služeb; s tímto postupem může subjekt údajů kdykoli vyslovit nesouhlas.


Společná ustanovení

28. Všechny smlouvy uzavírané podle těchto VOP Umělec jsou uzavírány výhradně v českém jazyce. Umělec souhlasí s uzavíráním smluv podle těchto VOP Umělec distančním způsobem a každá strana nese své náklady na takové uzavření smlouvy.


29. Smlouva o zprostředkování je uzavírána na dobu neurčitou a kterákoli ze stran je oprávněna ji vypovědět i bez udání důvodu a bez výpovědní doby, a to písemně s účinnosti ke dni doručení výpovědi druhé straně. Taková výpověď však nemá jakýkoli vliv na již uzavřené Smlouvy o Vystoupení, které je Umělec povinen řádně a včas splnit, tj. realizovat všechny již nasmlouvaná Vystoupení.


30. Smlouva o zprostředkování se řídí výlučně českým právem a případné spory z ní budou rozhodovat výlučně české soudy s místní příslušností určenou podle obecného soudu Společnosti. Strany se vzdávají práva na uplatnění svého práva před soudy jiných států.


31. Ukáže-li se některé ustanovení Smlouvy o zprostředkování (včetně těchto VOP Umělec) neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.


32. Společnost má právo kdykoli zrušit registraci jakéhokoli Umělce, a to i bez udání důvodu.


33. Společnost v žádném případě neodpovídá Umělcům za funkčnost a dostupnost Služby a Stránek.


34. Umělec se zavazuje nezpřístupnit žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly získány o Společnosti v souvislosti s plněním dle Smlouvy o Vystoupení anebo Smlouvy o zprostředkování anebo na jejich základě nebo v souvislosti s nimi. Tato povinnost se však nevztahuje na (a) informace, na jejichž zpřístupnění se písemně dohodl se Společností, (b) každou informaci, jejíž zpřístupnění je vyžadováno zákonem nebo soudem.


35. Vyžaduje-li Smlouva o zprostředkování písemné oznámení, postačí elektronická komunikace, nevyplývá-li ze smlouvy jinak. V případě neexistence důkazu o dřívějším dojití se oznámení učiněné dle smlouvy považuje za řádně došlé : (i) v případě zaslání doporučenou poštou, k 3. dni po dni odeslání, (ii) v případě doručení kurýrem ke dni uvedenému jako den doručení; (iii) v případě osobního doručení ke dni, kdy bylo oznámení skutečně doručeno; (iv) v případě elektronické komunikace v den obdržení potvrzující zprávy o doručení elektronické zprávy, je-li obdržena do 16:00 v pracovní den, jinak v nejbližší následující pracovní den.


Ustanovaní závěrečná a přechodná

36. Tyto VOP Umělec se zveřejňují na internetových stránkách Společnosti. Originál VOP Umělec je uložen v sídle Společnosti. Společnost je povinna umožnit Umělci nahlédnout do originálu VOP Umělec a pořídit si na jeho vlastní náklad jejich opis. Na žádost podanou elektronickou poštou na elektronickou adresu Společnosti zašle Společnost opis VOP Umělec Umělci v elektronické podobě.


37. Společnost je oprávněna VOP Umělec změnit; změna VOP Umělec se nedotkne již uzavřených Smluv o vystoupení. Společnost je povinna tuto změnu oznámit Umělci e-mailovou zprávou doručenou Umělci 30 dní přede dnem účinnosti takové změny VOP Umělec. V této době 30 dní je Umělec oprávněn Smlouvu o zprostředkování vypovědět bez jakékoli sankce s výpovědní dobou 2 měsíce ode dne výpovědi. Po dobu trvání této výpovědní doby se smluvní vztah mezi Umělcem a Společností řídí VOP Umělec ve znění před předmětnou změnou. Nevypoví-li Umělec Smlouvu o zprostředkování ve výše určené lhůtě 30 dní, hledí se na změnu VOP Umělec jako na Umělcem akceptovanou.

38. Odlišují-li se ustanovení individuálně sjednaného smluvního ujednání stran od VOP Umělec, mají taková ustanovení před ustanoveními VOP Umělec aplikační přednost.


Účinnost

39. Tyto VOP Umělec nabývají účinnosti dnem zveřejnění a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti.


V Českém Brodě dne 27.09.2017